Tham dự và chỉ đạo hội thảo có đồng chí Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; đồng chí Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Các đại biểu, chuyên gia tham dự Hội thảo gồm: GS, TS. Trần Quốc Toản, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nguyên thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 -2021; TS. Phan Chính Thức, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Ông Nghiêm Trọng Quý, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Đại diện lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội Nông dân Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam,…

Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng phát biểu chỉ đạo hội thảo

 Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Giải quyết các vấn đề về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và các vấn đề an sinh xã hội ở nông thôn là cơ sở quyết định việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng giai cấp nông dân xứng tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.   

Năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiến lược phát triển kinh tê – xã hội giai đoạn 2021 -2030. Theo đó, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là vấn đề lớn và có ý nghĩa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn. Để thực hiện hiệu quả công tác này, việc tổ chức tổng kết quá trình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch, định hướng triển khai các hoạt động cho giai đoạn tiếp theo.

Toàn cảnh hội thảo

 Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động nông thôn góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó cần xác định rõ những kinh nghiệm của giai đoạn trước, những vấn đề cần đổi mới, những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.  

Tổng kết Hội thảo, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý của các chuyên gia; đề nghị Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung hoàn thiện dự thảo Đề án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tổ chức các hội thảo chuyên sâu để phục vụ việc tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, Chỉ thị số 19-CT/TU và  triển khai hiệu quả hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong thời gian tới.

Vụ ĐTTX