Về phía Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có đồng chí Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng; đồng chí Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng; Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Đào tạo thường xuyên. Về phía Ban Tuyên giáo Trung ương có đồng chí Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề; đồng chí Phan Văn Long, Phó Vụ trưởng; đồng chí Lê Thị Mai Hoa, Phó Vụ trưởng.

Toàn cảnh buổi làm việc

 Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã có những chuyển biến tích cực, đã huy động được sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng và chính quyền tham gia chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện. Chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã được cải thiện đáng kể, cụ thể đoạn 2010-2020, cả nước có gần 10 triệu lao động nông thôn được học nghề, trong đó hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho 4,57 triệu người; thực hiện đặt hàng dạy nghề trình độ cao đẳng, trung cấp giai đoạn 2010-2015 cho 10.534 người thuộc diện hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, lao động nông thôn bị thu hồi đất canh tác có khó khăn về kinh tế; có hơn 86,5% lao động nông thôn có việc làm sau học nghề; tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và đào tạo nâng cao trình độ cho 549.874 lượt cán bộ, công chức xã. Kết quả nhận thức của các bộ, công chức và nhân dân lao động về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được nâng lên rõ rệt.

 

 

Tuy nhiên, trước bối cảnh mới, đặc biệt là tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để đẩy mạnh việc xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh (Văn kiện Đại hội XIII, tập I, trang 167), cần nhận rõ các vấn đề mới đặt ra, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, do vậy việc tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW và đề xuất với Ban Bí thư ban hành một Chỉ thị mới là cần thiết.

Trên cơ sở các nội dung trao đổi tại buổi làm việc, hai bên thống nhất xây dựng kế hoạch, các nội dung cần chuẩn bị để triển khai tổng kết quá trình thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo Tổng cục và đoàn công tác cũng trao đổi về việc tăng cường phối hợp trong việc triển khai các hoạt động trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là tuyên truyền thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới; phối hợp xây dựng hệ sinh thái truyền thông về giáo dục nghề nghiệp; tăng cường tuyên truyền, vận động người nông dân, công nhân lao động tham gia học nghề, phổ cập nghề cho thanh niên…

 

Nguồn: http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/NewsId/39050/seo/Tong-cuc-Giao-duc-nghe-nghiep-lam-viec-voi-ban-Tuyen-giao-Trung-uong-ve-cong-tac-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-nong-thon/Default.aspx