1. Công tác tổ chức

Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh tham gia Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh đã thực hiện đúng theo Kế hoạch số 322/KH-TTDVVL ngày 08/3/2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên

Phiên giao dịch việc làm trực tuyến đảm bảo thông suốt  đầu cầu 6 tỉnh , đáp ứng yêu cầu giao dịch trực tuyến.

  Kết quả phỏng vấn qua sàn giao dịch:

Tham gia phiên giao dịch việc làm trực tuyến có: 79 doanh nghiệp, cơ sở đào tạo;

Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh của các Doanh nghiệp, cơ sở đào tạo 32. 354 lao động; trong đó:

+ Nhu cầu tuyển lao động trình độ CĐ, Đại học: 325 lao động (chiếm tỷ lệ 1,04%) trên nhu cầu tuyển dụng, các vị trí tuyển dụng lao động chất lượng cao chủ yếu là Quản lý điều hành, Kỹ sư, phiên dịch, giám sát, nhân sự, Công nghệ thông tin, Tài chính kế toán, xây dựng, cơ khí.. .

+ Nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ Trung cấp, CNKT:758 (chiếm 2,34%) trên nhu cầu tuyển dụng, các vị trí tuyển dụng tập trung ở ngành may mặc, Kỹ thuật viên, thiết bị y tế, bếp ăn công nghiệp,

+ Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông: 31.271 trên nhu cầu tuyển dụng, các vị trí tuyển dụng lao động phổ thông nhìn chung rất đa dạng nhưng tập trung tuyển nhiều ở các ngành dệt, may mặc, điện tử, thương mại…

Tỉnh

Thái Nguyên

Hà Nội

Bắc Ninh

Bắc Giang

Hưng Yên

Vĩnh Phúc

Số LĐ đến các tỉnh

Số TT

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

1

2

3

4

5

6

 

1

Thái Nguyên

X

16

10

13

9

10

58

2

Hà Nội

16

X

11

10

12

12

61

3

Bắc Ninh

12

15

X

12

12

8

59

4

Bắc Giang

10

12

12

X

9

9

52

5

Hưng Yên

8

9

8

8

X

6

39

6

Vĩnh Phúc

9

6

6

11

10

X

42

Tổng số lao động đi các tỉnh

55

58

47

54

52

45

311

2. Đánh giá chung 

- Được sự quan tâm, phối hợp tích cực của Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, phòng chuyên môn trong công tác chuẩn bị và tổ chức phiên;

- Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, trách nhiệm của cán bộ triển khai nghiêm túc, hiệu quả;

- Thông qua phiên giao dịch việc làm trực tuyến đã góp phần tuyên truyền cho người lao động và người sử dụng lao động tạo thói quen tìm việc làm và tuyển dụng lao động thông qua phỏng vấn trực tuyến, qua thông tin tại trang tin điện tử của các Trung tâm Dịch vụ việc làm và tại “Sàn giao dịch việc làm” của các tỉnh.

- Kết quả phiên giao dịch việc làm trực tuyến để lại hiệu ứng tốt, có ý nghĩa tích cực thúc đẩy sự hợp tác của các tỉnh bạn, các doanh nghiệp trong ngoài tỉnh các địa phương trong công tác tổ chức các Phiên giao dịch việc làm trực tuyến liên tỉnh trong thời gian tới.

Đề xuất, kiến nghị: Đề nghị các Trung tâm chủ động liên hệ với người lao động trúng tuyển để theo dõi tình hình, kết quả việc làm của người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm trực tuyến.

Trên đây là Báo cáo kết quả phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh  ngày 17/03/2022./.